Jump to content

Welcome on Origins2 global!

〝 Nothing great was ever achieved without enthusiasm 〞

- Ralph Waldo Emerson

Vlad

[New Update] Patch notes 26.05.2020

Recommended Posts

 •  

  banner_png.png.6d27f6a6b8aedc56281a11952a2c1628.png

   

  2074333030_UnitedKingdom.png.656dc9c6f468c5735b8c0eb1d5b22deb.png

  Spoiler

  Cheops pyramid

   

  Info: A new dungeon has been added!
  The entrance to this dungeon will be made from the Ancient Desert from the Pyramid Guardian NPC
  Info: This dungeon has a maze that will give you headaches!

  npc.png.77cde5572369441b4380ed2690074489.png

  To enter the Pyramid of Cheops you need the following:

  - Aang ticket 8.png.1f5763e652e85f8370558f0f2e52b4a6.png

  - Minimum level 105

   

  Aang's ticket can be obtained by crafting the following objects:

   

  4.png.049ee298a309f94960d11873673a3b2f.png       3.png.e83aeaaab228f4f0216703d2561a9f60.png

   

  2.png.3db2a807dfa41fa52c7ab633fb563649.png       1.png.1fe76e38b76ccc73b9570e04f5fd54f0.png

   

  5.png.e3e42fdfec179aa93488af330384b0ce.png

   

   

  The drop of the leader of this dungeon

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Dungeon_Boss

  chest.png.ce6bc6348d1bef48af8fad950cd9802b.png

   

  The drop of the Egyptian Gods chest

  pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Chest_Drop

   

   

  New PvM - PvP shoes

   

  You can craft them at the Guardian of Treasures

  You can teleport to this NPC using the warp ringInel_Teleportare.png.9c21e294333e07bb623b2572ec9d62b5.png 

  (beta map - Cape Town)

  imageedit_4_7461185608.png.b24e7a41ef89ced9bdb8c715c70f10eb.png

   

  Shoes can be upgraded only with the Enchanted Stone688219876_DOARCUASTAPOTIPLUSAARMURILE.png.25ae6841ed387362280ef93ba3f12ae7.png

   

  Fire shoes

  15440.png.67b5e6c0f6ca78c9cb7c3ebe22c7ce16.png

  Items needed for crafting:

   

  ass.png.6a2dba849a220dad97e52d35aca8facf.png

   

  Items needed for upgrade:

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Shoes

   

  Water shoes

  15450.png.4de83763647d9280f8b6061c02a3a9d2.png

  Items needed for crafting:

   

  s.png.25f7bc46b2eac553a9af26f0fc676bdb.png

   

  Items needed for upgrade:

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Shoes

   

  New reinforcements

  MountReinforcement.png.09f49c43639cff012eee53939fc2d456.pngPetReinforcement.png.7c1b48e43cb2219c9e7ee77456d05f8e.png

  We added a new reinforcement for both mount and pet.

  These can only be obtained from the drop of the leader of the Pyramid and from the Chest of the Egyptian Gods. pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

  Bonus: 3% Skill damage

   

  Sapphire Wings Sash

  heaven_wing01.png.ce384422245795951f3df2d362fd1f90.pngheaven_wing02.png.89005c4ca01a911bff1cf7563c0eb463.pngheaven_wing03.png.621cfde1b2c5741cd0e9bc1e6e0c0a08.pngheaven_wing04.png.9aaabb16c7f776d891419949d0e006fc.png

  This sash can only be obtained from the Chest of the Egyptian Godspyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

   

   

  Romania.png.094f8637057695f72c1d409692eac4ee.png

  Spoiler

  Piramida lui Keops

   

  Info: Un nou dungeon a fost adaugat!

  Intrarea in aceasta temnita se va face din Desertul Antic de la NPC-ul Gardianul Piramidei

  Info: Aceasta temnita are un labirint ce vă va da batai de cap!

  npc.png.77cde5572369441b4380ed2690074489.png

  Pentru a intra in Piramida lui Keops aveti nevoie de urmatoarele:

  - Tichetul lui Aang 8.png.1f5763e652e85f8370558f0f2e52b4a6.png

  - Nivelul minim 105

   

  Tichetul lui Aang se poate obtine prin craftarea urmatoarelor obiecte:

   

  4.png.049ee298a309f94960d11873673a3b2f.png       3.png.e83aeaaab228f4f0216703d2561a9f60.png

   

  2.png.3db2a807dfa41fa52c7ab633fb563649.png       1.png.1fe76e38b76ccc73b9570e04f5fd54f0.png

   

  5.png.e3e42fdfec179aa93488af330384b0ce.png

   

   

  Drop-ul liderului acestei temnite:

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Dungeon_Boss

  chest.png.ce6bc6348d1bef48af8fad950cd9802b.png

   

  Drop-ul cufarului Zeilor Egipteni

  pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Chest_Drop

   

   

  Noi papuci PvM - PvP

   

  Aceastia se pot crafta la npc-ul Gardianul Comorilor

  La acest NPC puteti ajunge folosind inelul de teleportareInel_Teleportare.png.9c21e294333e07bb623b2572ec9d62b5.png 

  (mapa beta Peninsula oras)

  imageedit_4_7461185608.png.b24e7a41ef89ced9bdb8c715c70f10eb.png

   

  Papucii se pot plusa doar cu ajutorul Pietrei Fermecate  688219876_DOARCUASTAPOTIPLUSAARMURILE.png.25ae6841ed387362280ef93ba3f12ae7.png

   

  Papuci de Foc

  15440.png.67b5e6c0f6ca78c9cb7c3ebe22c7ce16.png

  Obiectele necesare pentru crafting:

   

  ass.png.6a2dba849a220dad97e52d35aca8facf.png

   

  Obiectele necesare pentru upgrade:

  Wiki: https://wiki.origins2.global/index.php?title=Shoes

   

  Papuci de Apa

  15450.png.4de83763647d9280f8b6061c02a3a9d2.png

  Obiectele necesare pentru crafting:

   

  s.png.25f7bc46b2eac553a9af26f0fc676bdb.png

   

  Obiectele necesare pentru upgrade:

  Wiki: https://wiki.origins2.global/index.php?title=Shoes

   

  Noi ranforsari

  MountReinforcement.png.09f49c43639cff012eee53939fc2d456.pngPetReinforcement.png.7c1b48e43cb2219c9e7ee77456d05f8e.png

  Am adaugat o noua ranforsare atat pentru mount cat si pentru pet.

  Acestea pot fi obtinute doar de la drop-ul liderului Piramidei si din Cufarul Zeilor Egipteni pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

  Bonus: 3% Paguba Abilitatii

   

   

  Esarfa Aripi de Safir

  heaven_wing01.png.ce384422245795951f3df2d362fd1f90.pngheaven_wing02.png.89005c4ca01a911bff1cf7563c0eb463.pngheaven_wing03.png.621cfde1b2c5741cd0e9bc1e6e0c0a08.pngheaven_wing04.png.9aaabb16c7f776d891419949d0e006fc.png

  Aceasta esarfa poate fi obtinuta doar din Cufarul Zeilor Egipteni pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

   

   

  Civilizatie-land.png.d1d43e224ad60973eaf99eba31997740.png

  Spoiler

  Cheopspyramide

   

  Info: Ein neuer Dungeon wurde hinzugefügt!
  Betreten könnt ihr diesen Dungeon beim Wächter der Pyramiden in der Antiken Wüste.
  Info: Dieser Dungeon beinhaltet ein Labyrinth, welches euch Kopfschmerzen bereiten könnte!

  npc.png.77cde5572369441b4380ed2690074489.png

  Um die Cheopspyramide zu betreten, braucht ihr folgende Items:

  - Aang Schlüssel 8.png.1f5763e652e85f8370558f0f2e52b4a6.png

  - Mindestlevel 105

   

  Aang's Schlüssel kann mit folgenden Items gecraftet werden:

   

  4.png.049ee298a309f94960d11873673a3b2f.png       3.png.e83aeaaab228f4f0216703d2561a9f60.png

   

  2.png.3db2a807dfa41fa52c7ab633fb563649.png       1.png.1fe76e38b76ccc73b9570e04f5fd54f0.png

   

  5.png.e3e42fdfec179aa93488af330384b0ce.png

   

   

  Der Drop des Dungeonbosses:

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Dungeon_Boss

  chest.png.ce6bc6348d1bef48af8fad950cd9802b.png

   

  Der Drop der Ägyptischen Göttertruhe:

  pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Chest_Drop

   

   

  Neue PvM - PvP Schuhe

   

  Sie können beim Wächter der Schätze gecraftet werden.

  Den NPC erreicht man mittels WarpringInel_Teleportare.png.9c21e294333e07bb623b2572ec9d62b5.png 

  (Beta Maps - Kap des Drachenfeuers)

  imageedit_4_7461185608.png.b24e7a41ef89ced9bdb8c715c70f10eb.png

   

  Die Schuhe können nur mittels Ritualstein verbessert werden688219876_DOARCUASTAPOTIPLUSAARMURILE.png.25ae6841ed387362280ef93ba3f12ae7.png

   

  Feuerschuhe

  15440.png.67b5e6c0f6ca78c9cb7c3ebe22c7ce16.png

  Benötigte Items fürs Craften:

   

  ass.png.6a2dba849a220dad97e52d35aca8facf.png

   

  Benötigte Items fürs Uppen:

  Wiki: https://wiki.origins2.global/index.php?title=Shoes

   

  Wasserschuhe

  15450.png.4de83763647d9280f8b6061c02a3a9d2.png

  Benötigte Items fürs Craften:

   

  s.png.25f7bc46b2eac553a9af26f0fc676bdb.png

   

  Benötigte Items fürs Uppen:

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Shoes

   

  Neue Verstärkungen

  MountReinforcement.png.09f49c43639cff012eee53939fc2d456.pngPetReinforcement.png.7c1b48e43cb2219c9e7ee77456d05f8e.png

  Es wurde eine neue Haustier/Reittierverstärkung eingefügt.

  Diese können nur vom Dungeonboss in der Cheopspyramide und von der Ägyptischen Göttertruhe gedroppt werden. pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

  Bonus: 3% Fähigkeitsschaden

   

  Saphirflügelband

  heaven_wing01.png.ce384422245795951f3df2d362fd1f90.pngheaven_wing02.png.89005c4ca01a911bff1cf7563c0eb463.pngheaven_wing03.png.621cfde1b2c5741cd0e9bc1e6e0c0a08.pngheaven_wing04.png.9aaabb16c7f776d891419949d0e006fc.png

  Dieses Band kann lediglich aus der Ägyptischen Göttertruhe gedroppt werden.pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

   

   

  Turcia.png.118c0b6abb61c9d004caab75fab61343.png

  Spoiler

  Keops piramidi

   

  Bilgi: Yeni bir zindan eklendi!
  Bu zindana giriş Kadim Çöldeki Piramit Gardiyani NPC sinden yapılabilir
  Bilgi: Bu zindan size baş ağrıları yaratacak bir labirent içeriyor!

  npc.png.77cde5572369441b4380ed2690074489.png

  Keops Piramidine girebilmek için şunlara ihtiyacınız var:

  - Aang bileti8.png.1f5763e652e85f8370558f0f2e52b4a6.png

  - Minimum seviye 105

   

  Aang'ın bileti aşağıdaki nesneler üretilerek elde edilebilir:

   

  4.png.049ee298a309f94960d11873673a3b2f.png       3.png.e83aeaaab228f4f0216703d2561a9f60.png

   

  2.png.3db2a807dfa41fa52c7ab633fb563649.png       1.png.1fe76e38b76ccc73b9570e04f5fd54f0.png

   

  5.png.e3e42fdfec179aa93488af330384b0ce.png

   

   

  Bu zindanın liderinden düşenler

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Dungeon_Boss

  chest.png.ce6bc6348d1bef48af8fad950cd9802b.png

   

  Mısır Tanrılarının sandığından düşenler

  pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Chest_Drop

   

   

  Yeni PvM - PvP ayakkabılar

   

  Onları Hazinelerin Gardiyanında üretebilirsiniz

  Işınlanma yüzüğünü kullanarak gidebilirsinizInel_Teleportare.png.9c21e294333e07bb623b2572ec9d62b5.png 

  (beta haritası - Ejderha Ateşi)

  imageedit_4_7461185608.png.b24e7a41ef89ced9bdb8c715c70f10eb.png

   

  Ayakkabılar sadece Ritüel Taşı kullanılarak yükseltilebilir688219876_DOARCUASTAPOTIPLUSAARMURILE.png.25ae6841ed387362280ef93ba3f12ae7.png

   

  Ateş ayakkabıları

  15440.png.67b5e6c0f6ca78c9cb7c3ebe22c7ce16.png

  Üretim için gerekli eşyalar:

   

  ass.png.6a2dba849a220dad97e52d35aca8facf.png

   

  Yükseltme için gerekli eşyalar:

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Shoes

   

  Okyanus ayakkabıları

  15450.png.4de83763647d9280f8b6061c02a3a9d2.png

  Üretim için gerekli eşyalar:

   

  s.png.25f7bc46b2eac553a9af26f0fc676bdb.png

   

  Yükseltme için gerekli eşyalar:

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Shoes

   

  Yeni Güçlendirmeler

  MountReinforcement.png.09f49c43639cff012eee53939fc2d456.pngPetReinforcement.png.7c1b48e43cb2219c9e7ee77456d05f8e.png

  Pet ve Bineğin ikisi içinde yeni bir güçlendirme ekledik.

  Bunlar sadece Piramitin liderinden ve Mısır Tanrıları Sandığından elde ebilebilir. pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

  Bonus: 3% Beceri hasarı

   

  Safir Kanat Kuşağı

  heaven_wing01.png.ce384422245795951f3df2d362fd1f90.pngheaven_wing02.png.89005c4ca01a911bff1cf7563c0eb463.pngheaven_wing03.png.621cfde1b2c5741cd0e9bc1e6e0c0a08.pngheaven_wing04.png.9aaabb16c7f776d891419949d0e006fc.png

  Bu kuşak sadece Mısır Tanrıları Sandığından elde edilebilir.pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

   

   

  1859541924_Spania(capsuni).png.56b52df71cb1ce21603bdf2e0886bf49.png

  Spoiler

  Pirámide Keops

  Info: ¡Se ha agregado una nueva mazmorra!
  La entrada de esta mazmorra se hará desde el Antiguo Desierto en el NPC Guardián de la Pirámide
  Info: ¡Este calabozo tiene un laberinto que te dará dolores de cabeza!

  npc.png.77cde5572369441b4380ed2690074489.png

  Para ingresar a la Pirámide de Keops necesitas lo siguiente:

  - Boleto Aang  8.png.1f5763e652e85f8370558f0f2e52b4a6.png

  - Level mínimo 105

   

  El boleto de Aang se puede obtener creando los siguientes objetos:

  4.png.049ee298a309f94960d11873673a3b2f.png       3.png.e83aeaaab228f4f0216703d2561a9f60.png

   

  2.png.3db2a807dfa41fa52c7ab633fb563649.png       1.png.1fe76e38b76ccc73b9570e04f5fd54f0.png

   

  5.png.e3e42fdfec179aa93488af330384b0ce.png

   

   

  El drop del líder de esta mazmorra
  Wiki:
  https://wiki.origins2.global/index.php?title=Dungeon_Boss

  chest.png.ce6bc6348d1bef48af8fad950cd9802b.png

   

  El drop del cofre de Dioses Egipcios pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Chest_Drop

   

   

  Nuevo Zapatos PvM - PvP 

   

  Puedes crearlos en el Guardián de Treasures

  Puedes teletransportarte a este NPC usando el anillo Inel_Teleportare.png.9c21e294333e07bb623b2572ec9d62b5.png 

  (Aldea Cape - ciudad)

  imageedit_4_7461185608.png.b24e7a41ef89ced9bdb8c715c70f10eb.png

   

  Los zapatos solamente se podrán mejorar con la piedra del ritual 688219876_DOARCUASTAPOTIPLUSAARMURILE.png.25ae6841ed387362280ef93ba3f12ae7.png

   

  Zapatos Píricos

  15440.png.67b5e6c0f6ca78c9cb7c3ebe22c7ce16.png

  Materiales necesarios para crearlos:

  ass.png.6a2dba849a220dad97e52d35aca8facf.png

   

  Materiales necesarios para mejorarlos:

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Shoes

   

  Zapatos Oceánicos

  15450.png.4de83763647d9280f8b6061c02a3a9d2.png

  Materiales necesarios para crearlos:

  s.png.25f7bc46b2eac553a9af26f0fc676bdb.png

   

  Materiales necesarios para mejorarlos:

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Shoes

   

  Nuevos Refuerzos

  MountReinforcement.png.09f49c43639cff012eee53939fc2d456.pngPetReinforcement.png.7c1b48e43cb2219c9e7ee77456d05f8e.png

  Agregamos un nuevo refuerzo tanto para la montura como para la mascota.

  Estos solo pueden obtenerse del drop del líder de la Pirámide y del Cofre de los Dioses Egipcios. pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

  Bonus: 3% Daño de Habilidad.

   

  Estola Alas de Zafiro

  heaven_wing01.png.ce384422245795951f3df2d362fd1f90.pngheaven_wing02.png.89005c4ca01a911bff1cf7563c0eb463.pngheaven_wing03.png.621cfde1b2c5741cd0e9bc1e6e0c0a08.pngheaven_wing04.png.9aaabb16c7f776d891419949d0e006fc.png

  Estas estolas se podrán obtener solamente del Cofre de los Dioses Egipcios pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

   

   

  Portugalia.png.35fe4031b4eeb1307f2d8dc19bc39502.png

  Spoiler

  Pirâmide de Cheops

   

  Info: Uma nova Dungeon foi adicionada!
  A Entrada para esta dungeon será feita através do Deserto Antigo pelo NPC (Guardião da Pirâmide)
  Info: Esta Dungeon tem um labirinto que te dará dores de cabeça!

  npc.png.77cde5572369441b4380ed2690074489.png

  Para entrar na Pirâmide de Cheops precisas de:

  - Bilhete de Aang 8.png.1f5763e652e85f8370558f0f2e52b4a6.png

  - Nível mínimo 105

   

  O Bilhete de Aang pode ser obtido através dos seguintes items:

   

  4.png.049ee298a309f94960d11873673a3b2f.png       3.png.e83aeaaab228f4f0216703d2561a9f60.png

   

  2.png.3db2a807dfa41fa52c7ab633fb563649.png       1.png.1fe76e38b76ccc73b9570e04f5fd54f0.png

   

  5.png.e3e42fdfec179aa93488af330384b0ce.png

   

   

  Os Drops do Boss desta Dungeon

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Dungeon_Boss

  chest.png.ce6bc6348d1bef48af8fad950cd9802b.png

   

  O Drop do Cofre dos Deuses Egípcios

  pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Chest_Drop

   

   

  Novos Sapatos PvM - PvP

   

  Podes craftá-los através do Guardião dos Tesouros

  Podes teletransportar te para este NPC usando o anelInel_Teleportare.png.9c21e294333e07bb623b2572ec9d62b5.png 

  (Mapa Beta - Cabo do Fogo)

  imageedit_4_7461185608.png.b24e7a41ef89ced9bdb8c715c70f10eb.png

   

  Os Sapatos só podem ser melhorados com a Pedra do Ritual688219876_DOARCUASTAPOTIPLUSAARMURILE.png.25ae6841ed387362280ef93ba3f12ae7.png

   

  Sapatos do Fogo

  15440.png.67b5e6c0f6ca78c9cb7c3ebe22c7ce16.png

  Items necessários para craftar:

   

  ass.png.6a2dba849a220dad97e52d35aca8facf.png

   

  Items necessários para melhorar:

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Shoes

   

  Sapatos de Água

  15450.png.4de83763647d9280f8b6061c02a3a9d2.png

  Items necessários para craftar:

   

  s.png.25f7bc46b2eac553a9af26f0fc676bdb.png

   

  Items necessários para melhorar:

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Shoes

   

  Novos Reforços

  MountReinforcement.png.09f49c43639cff012eee53939fc2d456.pngPetReinforcement.png.7c1b48e43cb2219c9e7ee77456d05f8e.png

  Adicionámos um novo reforço para montada e pet.

  Estes só podem ser dropados a partir do Boss da Pirâmide e através do Cofre dos Deuses Egípcios. pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

  Bônus: 3% Dano de Habilidade

   

  Faixa Asas de Safira

  heaven_wing01.png.ce384422245795951f3df2d362fd1f90.pngheaven_wing02.png.89005c4ca01a911bff1cf7563c0eb463.pngheaven_wing03.png.621cfde1b2c5741cd0e9bc1e6e0c0a08.pngheaven_wing04.png.9aaabb16c7f776d891419949d0e006fc.png

  Esta Faixa só pode ser obtida através do Cofre dos Deuses Egípciospyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

   

   

  Franta.png.a7f895c8773fa01a356a732f9e0774c9.png

  Spoiler

  La pyramide de Cheops 

   

  Information : Un nouveau donjon a été ajouté!
  L'entrée pour ce donjon s'effectue par le Désert Ancien par le NPC du guardien du désert.
  Information : ce donjon contient un labyrinthe, parfait pour les maux de têtes!

  npc.png.77cde5572369441b4380ed2690074489.png

  Pour entrer dans la pyramide de Cheops il est nécessaire :  

  - Le ticket Aang  8.png.1f5763e652e85f8370558f0f2e52b4a6.png

  - Niveau minimum  105

   

  Pour obtenir le ticket d' Aang's, il est nécessaire crafter : 

   

  4.png.049ee298a309f94960d11873673a3b2f.png       3.png.e83aeaaab228f4f0216703d2561a9f60.png

   

  2.png.3db2a807dfa41fa52c7ab633fb563649.png       1.png.1fe76e38b76ccc73b9570e04f5fd54f0.png

   

  5.png.e3e42fdfec179aa93488af330384b0ce.png

   

   

  Le drop du leader de ce donjon

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Dungeon_Boss

  chest.png.ce6bc6348d1bef48af8fad950cd9802b.png

   

  Le drop du coffre du Dieu des Egyptiens : 

  pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Chest_Drop

   

   

  Nouveau pair de chaussures  PvM - PvP 

   

  Tu peux crafters les chaussures au NPC Gardien du Trésor.

  Tu peux téléporter jusqu'a lui en utilisant l'anneau de téléportationInel_Teleportare.png.9c21e294333e07bb623b2572ec9d62b5.png 

  (beta map - Ville)

  imageedit_4_7461185608.png.b24e7a41ef89ced9bdb8c715c70f10eb.png

   

  Tu dois utiliser la Pierre du rituelle pour l'améliorer 688219876_DOARCUASTAPOTIPLUSAARMURILE.png.25ae6841ed387362280ef93ba3f12ae7.png

   

  Chaussures de feu : 

  15440.png.67b5e6c0f6ca78c9cb7c3ebe22c7ce16.png

  Items nécessaire pour :

   

  ass.png.6a2dba849a220dad97e52d35aca8facf.png

   

  Items nécessaire pour améliorer :

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Shoes

   

  Chaussures d'océan :

  15450.png.4de83763647d9280f8b6061c02a3a9d2.png

  Items nécessaire pour le craft:

   

  s.png.25f7bc46b2eac553a9af26f0fc676bdb.png

   

  Items nécessaire pour améliorer :

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Shoes

   

  Les nouveaux  renforcements

  MountReinforcement.png.09f49c43639cff012eee53939fc2d456.pngPetReinforcement.png.7c1b48e43cb2219c9e7ee77456d05f8e.png

  Nous avons ajouté un nouveau renforcement pour les familiers et les montures.

  Les nouveaux renforcements ne s'obtiennent que  dans le drop du leader du donjon et  dans le coffre du Dieu des Égyptiens. pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

  Bonus: 3% dégats de compétences (skill dmg)

   

  Étole des ailes de saphir

  heaven_wing01.png.ce384422245795951f3df2d362fd1f90.pngheaven_wing02.png.89005c4ca01a911bff1cf7563c0eb463.pngheaven_wing03.png.621cfde1b2c5741cd0e9bc1e6e0c0a08.pngheaven_wing04.png.9aaabb16c7f776d891419949d0e006fc.png

  Cette étole ne s'obtient que dans le coffre du Dieu des Égyptiens.pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

   

   

  Italia.png.8dea7efb528e08a6ec09f9b85daaedee.png

  Spoiler

  Piramide di Cheops

   

  Info: Un nuovo Dungeon è stato aggiunto!
  L'entrata sarà craftabile dal Guardiano della Piramide nel Deserto Antico  
  Info: Questo Dungeon è un Labirinto che ti farà venire il mal di testa!

  npc.png.77cde5572369441b4380ed2690074489.png

  Per entrare nella Piramide di Cheops avrai bisogno dei seguenti item:

         - Biglietto di Aang  8.png.1f5763e652e85f8370558f0f2e52b4a6.png

  - Livello minimo 105

   

  Il Biglietto di Aang potrà essere craftato usando i seguenti item:

   

  4.png.049ee298a309f94960d11873673a3b2f.png       3.png.e83aeaaab228f4f0216703d2561a9f60.png

   

  2.png.3db2a807dfa41fa52c7ab633fb563649.png       1.png.1fe76e38b76ccc73b9570e04f5fd54f0.png

   

  5.png.e3e42fdfec179aa93488af330384b0ce.png

   

   

  Il drop del Boss di questo Dungeon

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Dungeon_Boss

  chest.png.ce6bc6348d1bef48af8fad950cd9802b.png

   

  Il drop del forziede Divinita Egizie

  pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Chest_Drop

   

   

  Nuove scarpe PvM - PvP

   

  Potrai craftarle dal Guardiano dei Tesori

  Puoi teleportarti presso questo NPC usando l'anello del TeletrasportoInel_Teleportare.png.9c21e294333e07bb623b2572ec9d62b5.png 

  (Mappa Beta - Capo Fuoco città)

  imageedit_4_7461185608.png.b24e7a41ef89ced9bdb8c715c70f10eb.png

   

  Le scarpe potranno essere uppate solo con le pietre rituali688219876_DOARCUASTAPOTIPLUSAARMURILE.png.25ae6841ed387362280ef93ba3f12ae7.png

   

  Scarpe del Fuoco

  15440.png.67b5e6c0f6ca78c9cb7c3ebe22c7ce16.png

  Oggetti necessari per il craft:

   

  ass.png.6a2dba849a220dad97e52d35aca8facf.png

   

  Oggetti necessari per upparle:

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Shoes

   

  Scarpe dell'Oceano

  15450.png.4de83763647d9280f8b6061c02a3a9d2.png

  Oggetti necessari per il craft:

   

  s.png.25f7bc46b2eac553a9af26f0fc676bdb.png

   

  Oggetti necessari per upparle:

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Shoes

   

  Nuovi Rinforza

  MountReinforcement.png.09f49c43639cff012eee53939fc2d456.pngPetReinforcement.png.7c1b48e43cb2219c9e7ee77456d05f8e.png

  Abbiamo aggiunti nuovi Rinforza per Pet e Cavalcature.

  Possono essere ottenuti dal Boss del Dungeon Piramide e dal Forziere delle Divinità Egizie. pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

  Bonus: 3% danno Abilità

   

                                                                                       Stola Ali di Zaffiro

  heaven_wing01.png.ce384422245795951f3df2d362fd1f90.pngheaven_wing02.png.89005c4ca01a911bff1cf7563c0eb463.pngheaven_wing03.png.621cfde1b2c5741cd0e9bc1e6e0c0a08.pngheaven_wing04.png.9aaabb16c7f776d891419949d0e006fc.png

  Questa stola può essere ottenuta solo dal  Forziere delle Divinità Egiziepyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

   

   

  Grecia.png.4ac0f086e9c3ae954cf55f63ce2a903a.png

  Spoiler

  Πυραμίδα Χέωψ

   

  Πληροφορίες: Προστέθηκε ένα νέο μπουντρούμι!
  Η είσοδος σε αυτό το μπουντρούμι θα γίνει από την Αρχαία Έρημο από το NPC Φύλακας Πυραμίδας
  Πληροφορίες: Αυτό το μπουντρούμι έχει λαβύρινθο που θα σας προκαλέσει πονοκεφάλους!

  npc.png.77cde5572369441b4380ed2690074489.png

  Για να μπείτε στην Πυραμίδα των Χέωψ χρειάζεστε τα εξής:

  - Εισιτήριο του Άανγκ8.png.1f5763e652e85f8370558f0f2e52b4a6.png

  - Ελάχιστο επίπεδο 105

   

  Το εισιτήριο του Άανγκ μπορεί να ληφθεί δημιουργώντας τα ακόλουθα αντικείμενα:

   

  4.png.049ee298a309f94960d11873673a3b2f.png       3.png.e83aeaaab228f4f0216703d2561a9f60.png

   

  2.png.3db2a807dfa41fa52c7ab633fb563649.png       1.png.1fe76e38b76ccc73b9570e04f5fd54f0.png

   

  5.png.e3e42fdfec179aa93488af330384b0ce.png

   

   

  Το drop από τον αρχηγό αυτού του μπουντρουμιού

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Dungeon_Boss

  chest.png.ce6bc6348d1bef48af8fad950cd9802b.png

   

  Το drop από το Κιβώτιο Αιγύπτιων Θεών

  pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

  Wiki::https://wiki.origins2.global/index.php?title=Chest_Drop

   

   

  Νέα PvM - PvP παπούτσια

   

  Μπορείτε να τα δημιουργήσετε από τον Φύλακα των Θησαυρών

  Μπορείτε να τηλεμεταφερθείτε σε αυτό το NPC χρησιμοποιώντας το Δαχτυλίδι ΤηλεμεταφοράςInel_Teleportare.png.9c21e294333e07bb623b2572ec9d62b5.png 

  (beta map - Cape Town)

  imageedit_4_7461185608.png.b24e7a41ef89ced9bdb8c715c70f10eb.png

   

  Τα παπούτσια μπορούν να αναβαθμιστούν μόνο με τον Τελετουργικό Λίθο688219876_DOARCUASTAPOTIPLUSAARMURILE.png.25ae6841ed387362280ef93ba3f12ae7.png

   

  Παπούτσια Φωτιάς

  15440.png.67b5e6c0f6ca78c9cb7c3ebe22c7ce16.png

  Αντικείμενα που χρειάζονται για την δημιουργία τους:

   

  ass.png.6a2dba849a220dad97e52d35aca8facf.png

   

  Αντικείμενα που χρειάζονται για την αναβάθμιση τους:

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Shoes

   

  Παπούτσια Νερού

  15450.png.4de83763647d9280f8b6061c02a3a9d2.png

  Αντικείμενα που χρειάζονται για την δημιουργία τους:

   

  s.png.25f7bc46b2eac553a9af26f0fc676bdb.png

   

  Αντικείμενα που χρειάζονται για την αναβάθμιση τους:

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Shoes

   

  Νέες ενισχύσεις

  MountReinforcement.png.09f49c43639cff012eee53939fc2d456.pngPetReinforcement.png.7c1b48e43cb2219c9e7ee77456d05f8e.png

  Προσθέσαμε νέες ενισχύσεις για ιππέυσιμο και κατοικίδιο.

  Αυτά μπορούν να ληφθούν μόνο από το drop του αρχηγού της Πυραμίδας και από το Κιβώτιο των Αιγύπτιων Θεών. pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

  Μπόνους: 3% Ζημιά Ικανοτήτων

   

  Ζαφειρένια Φτερά Κορδέλα

  heaven_wing01.png.ce384422245795951f3df2d362fd1f90.pngheaven_wing02.png.89005c4ca01a911bff1cf7563c0eb463.pngheaven_wing03.png.621cfde1b2c5741cd0e9bc1e6e0c0a08.pngheaven_wing04.png.9aaabb16c7f776d891419949d0e006fc.png

  Αυτή η κορδέλα μπορεί να ληφθεί μόνο από το Κιβώτιο των Αιγύπτιων Θεώνpyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

   

   

  Unguri.png.1dca7525c3f4ef96ac6890abd0304fe9.png

  Spoiler

  Cheops piramis

  Információ: Új dungeon került a játékba!
  Az ősi sivatagban találjátok a Piramis Őrzője NPC-t ahol betudtok menni.
  Információ: A dungeonba van egy labirintus, amely fejfájást okozhat!

  npc.png.77cde5572369441b4380ed2690074489.png

   

   

  A Cheaop piramisába való bejutáshoz a következőkre van szükség:

  - Aang jegy 8.png.1f5763e652e85f8370558f0f2e52b4a6.png

  -Minimum szint 105

   

  Aang's jegyet a következő tárgyakból tudod elkészíteni:

   

  4.png.049ee298a309f94960d11873673a3b2f.png       3.png.e83aeaaab228f4f0216703d2561a9f60.png

   

  2.png.3db2a807dfa41fa52c7ab633fb563649.png       1.png.1fe76e38b76ccc73b9570e04f5fd54f0.png

   

  5.png.e3e42fdfec179aa93488af330384b0ce.png

   

   

  A dungeon vezetőjének a dropja

  Wiki:https://wiki.origins2.global/index.php?title=Dungeon_Boss

  chest.png.ce6bc6348d1bef48af8fad950cd9802b.png

   

   

  Az egyiptomi istenek ládájának dropja

  pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

  Wiki: https://wiki.origins2.global/index.php?title=Chest_Drop

   

   

  Új PvM- PvP cipő

   

  A Kincsen Őre NPC-nél tudjátok elkészíteni őket

  Teleport gyűrű segítségével oda tudsz teleportálniInel_Teleportare.png.9c21e294333e07bb623b2572ec9d62b5.png 

  (béta térkép- város)

  imageedit_4_7461185608.png.b24e7a41ef89ced9bdb8c715c70f10eb.png

   

  A cipő csak a Rituális kő segítségével lehet fejleszteni.688219876_DOARCUASTAPOTIPLUSAARMURILE.png.25ae6841ed387362280ef93ba3f12ae7.png

   

  Tűz cipő

  15440.png.67b5e6c0f6ca78c9cb7c3ebe22c7ce16.png

  Az elkészítéshez szükséges tárgyak:

   

  ass.png.6a2dba849a220dad97e52d35aca8facf.png

   

  A fejlesztéshez szükséges tárgyak:

  Wiki: https://wiki.origins2.global/index.php?title=Shoes

   

  Víz cipő

  15450.png.4de83763647d9280f8b6061c02a3a9d2.png

  Az elkészítéshez szükséges tárgyak:

   

  s.png.25f7bc46b2eac553a9af26f0fc676bdb.png

   

  A fejlesztéshez szükséges tárgyak:

  Wiki: https://wiki.origins2.global/index.php?title=Shoes

   

  Új erősítők

  MountReinforcement.png.09f49c43639cff012eee53939fc2d456.pngPetReinforcement.png.7c1b48e43cb2219c9e7ee77456d05f8e.png

  Új kis állat erősítő került be a játékba.

  Ezeket csak a piramis vezetőjének ládájából és az egyiptomi istenek ládájából lehet beszerezni. pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

  Bónusz: 3% Készség Kár

   

  Zafír szárny vállpánt 

  heaven_wing01.png.ce384422245795951f3df2d362fd1f90.pngheaven_wing02.png.89005c4ca01a911bff1cf7563c0eb463.pngheaven_wing03.png.621cfde1b2c5741cd0e9bc1e6e0c0a08.pngheaven_wing04.png.9aaabb16c7f776d891419949d0e006fc.png

  Ezt a szárnyat csak az egyiptomi istenek ládájából lehet beszerezni.pyramid_reward.png.5b3624e8beba87c11812885942e6b19c.png

   

   

   

   

  • Thanks 5
  • Like 1

  Vlad

  Server Admin

   

  unnamed.png.20f306e4254a82c3c9bbf8465b10deaa.pngContact: Vlad M#0590

  Share this post


  Link to post
 • Super.

  Share this post


  Link to post
 • When you repair metins of illumination which resp in wall on map - Doyyumhwaji?

  Share this post


  Link to post
 • NUMARU UNU, CLASIC.


  6WtRNhX.png

  Share this post


  Link to post
 • Suuper

  Share this post


  Link to post
 • Approved

  Share this post


  Link to post
 • Frumos 🙂

  Share this post


  Link to post
 • Bombaa

   

  • Haha 1

  Share this post


  Link to post
 • 😜


  Spoiler

   

   

  Share this post


  Link to post
 • Forţă ❗


  Semn-tur-Renegades.png

  Share this post


  Link to post
 • bunnnnnn

  Share this post


  Link to post
 • Super noul runn dar eu zic ca ar fi fost mai interesant sa fie mai multe nivele decat sa fie tot asa sa stai 15 min sa bati mobii aia 3.5kk hp, e plictisitor rau

  • Like 3

  Share this post


  Link to post
 • Dragut , avem ce ne distra !

  • Wow 1

                                                                                                              https://imgur.com/a/cQz7Bl2

  Share this post


  Link to post
 • +11111

  Share this post


  Link to post
 • Congratulations for updating the game so much!But the new dungeon its very hard.Players who their level is 105 ( I am talking about new players) cant complete it.Its very UNFAIR  to make dungeons for a small amount of players and not for all.

  • Thanks 1

  Share this post


  Link to post
 • Chiar trebuia adăugată aşa multă pagubă competenţă? Deja ninja pumnal dă 16k cu full apărare pe tine,cu atâta pc în plus la cât o să ajungă? Trebuiau gândiţi papucii ca fiind cu apărare nu cu mai mult atac....

  • Wow 1
  • Haha 1

  Share this post


  Link to post
 • +

   


  spacer.png

  Share this post


  Link to post

  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest
  Reply to this topic...

  ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  ×
  ×
  • Create New...